Ženy
Muži
Děti
Beauty
Domov

Obchodné podmienky

To najdôležitejšie zo Všeobecných obchodných podmienok::

 1. Spodná bielizeň, plavky a kozmetika zakúpená v našom internetovom obchode nie je z hygienických dôvodov možné vracať.
 2. Finančné prostriedky za vrátený tovar Vám budú pripísané na Váš bankový účet do 14 dní od riadneho vrátenia zakúpeného tovaru.
 3. Reklamácie zakúpeného tovaru vybavujeme do zákonom stanovenej lehoty 30 dní od riadneho začatia reklamačného konania.
 4. Reklamácia tovaru automaticky neznamená výmenu reklamovaného tovaru za tovar nový. V prípade odstrániteľnej vady môže byť reklamovaný tovar opravený.
 5. Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete na kúpu tovaru v našom internetovom obchode, budú spracované v súlade s platnou legislatívou Českej republiky a zásadami zohľadňujúcimi GDPR.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.desirred.com. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť oboznámiť sa pred odoslaním svojej záväznej objednávky. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí v plnom rozsahu.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.desirred.com je spoločnosť MESTRA HOUSE, s.r.o. so sídlom Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 27103030, DIČ: CZ27103030, zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 96439. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

Článok II.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľ | Predávajúci: spoločnosť MESTRA HOUSE, s.r.o. so sídlom Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 27103030, DIČ: CZ27103030, zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 96439, bankové spojenie, Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 8524562/0800.
 2. Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iná zmluva podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ alebo kupujúci a na druhej strane predávajúci.
 3. Kupujúci: je každý návštevník internetového obchodu bez ohľadu na to, či koná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.
 4. Spotrebiteľ: je kupujúca fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 5. Podnikateľ: je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 6. Objednávka: k záväznej objednávke dochádza v okamihu, keď kupujúci stlačí tlačidlo „dokončiť objednávku“ v objednávkovom formulári internetového obchodu. Samotné potvrdenie objednávky predávajúcim je však chápané ako samotná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 7. Storno objednávky: ide o jednostranný akt, keď kupujúci alebo predávajúci môže odstúpiť od akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Storno objednávky je možné uplatniť si len do okamihu uzavretia kúpnej zmluvy.
 8. Uzavretie kúpnej zmluvy: k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza v okamihu odoslania tovaru zo strany predávajúceho na stranu kupujúceho.

Článok III.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Za prvý vedomý predpoklad k uzavretiu kúpnej zmluvy sa považuje riadne vyplnená a odoslaná objednávka, ktorú vykoná kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára na stránkach internetového obchodu www.desirred.com. Odoslaná objednávka kupujúcim je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Za akceptáciu návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy alebo za uzavretú kúpnu zmluvu sa nepovažuje telefonická komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky, a to v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka, prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú mu na tento účel oznámi kupujúci v objednávkovom formulári internetového obchodu alebo pri svojej registrácii. Samotné potvrdenie objednávky predávajúcim je chápané ako akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za uzatvorenie kúpnej zmluvy sa považuje tovar dovezený zo strany predávajúceho kupujúcemu.

Kupujúci má právo zrušiť záväznú objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu začatia spracovania príslušnej objednávky zo strany predávajúceho.

Meniť obsah záväznej objednávky je možné len do okamihu začatia spracovania príslušnej objednávky zo strany predávajúceho.

Článek IV.

Odstúpenie spotrebiteľa a podnikateľa od kúpnej zmluvy

V súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. § 1892 odstavec 1 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo na odstúpenie od uzavretej kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Po uplynutí tejto doby toto právo spotrebiteľovi zaniká. Právo na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru sa nevzťahuje na tovar z kategórie kozmetika.

 1. 1. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy informovať predávajúceho, a to spoločnosť MESTRA HOUSE, s.r.o. so sídlom Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 27103030, DIČ: CZ27103030, zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 96439, a to buď:

 2. A/ Príslušným formulárom, ktorý je na stiahnutie tu, vyplnený formulár spolu s tovarom odošle spotrebiteľ prostredníctvom Zásilkovne za zvýhodnenú cenu 2,20 € a táto cena bude zákazníkovi odpočítaná od celkovej hodnoty vráteného tovaru, teda zákazníkovi budú vrátené finančné prostriedky ponížené o sumu 2,20 €;

  B/ Príslušným formulárom, ktorý je na stiahnutie tu, vyplnený formulár spolu s tovarom odošle spotrebiteľ na adresu predávajúceho bez zbytočného odkladu ľubovoľným prepravcom, a to doporučenou zásielkou alebo takou formou, aby bolo možné preukázať jej odoslanie;

  C/ Osobne na výdajnom mieste v obchodnom dome DESIRRED na adrese Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Město.

 3. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy má spotrebiteľ právo na vrátenie finančných prostriedkov, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy predávajúci prevzal oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že mu nebudú vrátené finančné prostriedky, ktoré vložil do nákladov spojených s dodaním objednaného tovaru či ďalších nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu vrátenia objednaného tovaru, ak vracia iba časť objednaného tovaru. V prípade, ak spotrebiteľ vracia kompletný obsah svojej objednávky, budú mu vrátené finančné prostriedky vynaložené na dodanie objednaného tovaru iba v takej výške, ktorá zodpovedá najnižšej ponúknutej cene dopravy. Finančné prostriedky vráti predávajúci kupujúcemu takým spôsobom, akým objednávku platil, ak sa obe strany písomne nedohodli inak.
 4. Finančné prostriedky vráti predávajúci spotrebiteľovi až po fyzickom prijatí vráteného tovaru, a to za predpokladu, že tovar nevykazuje žiadne známky používania, poškodenia a je vrátený späť vrátane všetkého príslušenstva. Spotrebiteľ musí zakúpený tovar odoslať alebo osobne odovzdať späť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa zakúpenia tovaru, pričom spotrebiteľ znáša všetky priame náklady spojené s vrátením tovaru.
 5. Za odstúpenie od zmluvy sa tiež považuje neprevzatie zásielky od prepravcu alebo nevyzdvihnutie zásielky na odbernom mieste prepravcu v lehote určenej prepravnými podmienkami daného prepravcu. Nedoručená/nevyzdvihnutá zásielka bude vrátená späť na adresu predávajúceho a bude za toto vrátenie kupujúcemu účtovaný poplatok vo výške 2 20 €, ktorý bude odpočítaný z celkovej sumy vráteného tovaru, teda zákazníkovi budú vrátené finančné prostriedky znížené o sumu 2,20 €.
 6. V prípade, že nebude dodržaná 14-dňová lehota na vrátenie tovaru, teda tovar bude vrátený späť 15. deň od jeho prevzatia alebo neskôr, vyhradzuje si predávajúci právo tento tovar neprijať späť a zároveň stanoviť spôsob, akým bude kupujúcemu vrátený naspäť. Predávajúci si môže nárokovať úhradu nákladov spojených s dopravou tovaru späť ku kupujúcemu. V prípade, že si kupujúci tento tovar neprevezme späť a tovar bude vrátený z dôvodu neprevzatia opäť predávajúcemu, uskladní predávajúci tento tovar na adrese svojej prevádzky, kde bude skladovaný na vyzdvihnutie po dobu 60 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto doby bude tovar odpísaný zo skladového hospodárstva a bude zlikvidovaný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 1. ak objednaný tovar už používal
 2. ak objednaný tovar poškodil
 3. ak objednaný tovar čiastočne spotreboval
 4. ak je objednaný tovar už v neúplnom stave
 5. ak ide o spodnú bielizeň, body alebo plavky
 6. ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze
 7. ak ide o tovar v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal
 8. ak ide o tovar, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa
 9. ak ide o tovar alebo služby, ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ predávajúci na vrátenom tovare zistí akúkoľvek z uvedených závad alebo tovar nebude mať všetky originálne štítky, visačky alebo cenovky, má plné právo uplatniť si od spotrebiteľa primeranú náhradu škody.

Podnikateľ, ktorý je osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti nemá nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Článok V.

Náklady na dopravu, poštovné, balné

Náklady na dopravu, poštovné a balné, ktoré si kupujúci vybral v objednávkovom formulári v internetovom obchode sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý sa nachádza v záložke doprava a platba.

Článok VI.

Doprava, doručenie a prevzatie tovaru

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k zakúpenému tovaru jeho fyzickým prevzatím. Okamihom fyzického prevzatia tovaru tiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare
 2. Súčasťou dodávky je doklad o zakúpení tovaru, ktorý uvádza dátum predaja, označenie tovaru, kúpnu cenu a údaje o predávajúcom.
 3. Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť prepravných obalov tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia prepravného obalu tovaru svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa kupujúcemu odporúča zásielku od prepravcu nepreberať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Výslovne tu uvádzame, že podpisom dodacieho listu pri preberaní tovaru kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.
 4. Predávajúci neručí za poškodenie objednaného tovaru, ktoré vzniklo pri jeho preprave.
 5. V prípade, ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Článok VIII.

Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v najbližšom možnom termíne, a to s ohľadom na stanovené pravidlá ním zvolenej formy úhrady za objednaný tovar, viď článok IX. Obchodných podmienok, najneskôr však do 30 dní od prijatia záväznej objednávky.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenie doručenia objednaného tovaru kupujúcemu, ktoré je spôsobené prepravcom alebo za dôsledky iného oneskorenia, ktoré nie je schopný sám ovplyvniť.

Článok IX.

Platobné podmienky

V súlade s platnou legislatívou Českej republiky si môže kupujúci uplatniť tieto platobné podmienky:

 1. Bankový príkaz: po prijatí záväznej objednávky, ktorá bola založená prostredníctvom objednávkového formulára (návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy), zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny vrátane platobných údajov, ako sú číslo účtu a variabilný symbol platby. Kupujúci na základe zadaných údajov vykoná platbu bankovým prevodom v prospech predávajúceho, a to pred odoslaním objednaného tovaru. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu kúpnej ceny. Kupujúci v tomto prípade úhrady za tovar berie na vedomie, že pokiaľ nebude záloha kúpnej ceny pripísaná na bankovom účte predávajúceho, objednaný tovar nebude kupujúcemu odoslaný, prípadne odovzdaný. Záloha kúpnej ceny musí byť na účet predávajúceho pripísaná najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúcich po dni vytvorení objednávky. V prípade, že tak nebude vykonané, môže byť objednávka zo strany predávajúceho stornovaná.
 2. Online bankový prevod: po záväznom vytvorení objednávky je kupujúci automaticky presmerovaný do svojho internetového bankovníctva. Tu je umiestnený už predvyplnený formulár obsahujúci číslo bankového účtu predávajúceho, celkovú sumu na úhradu a variabilný symbol. Kupujúci transakciu iba potvrdí a platba prebieha okamžite.
 3. Platebnou kartou online: po záväznom vytvorení objednávky je kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu spoločnosti Global Payments, kde zadá potrebné údaje na vykonanie platby za objednaný tovar. Ak je platobná transakcia autorizovaná, platba za tovar prebieha okamžite.

Všetky ceny za tovar, dopravu a sprievodné služby sú uvedené s DPH.

Podľa zákona o evidencii tržieb (EET) je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Článok X.

Práva z vadného plnenia

Práva a povinnosti ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to zákonom č. 89/2012 Zb. ust . § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka.

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že pri prevzatí objednaného tovaru nemá tovar žiadne vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru:
 1. má objednaný tovar také vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli
 2. sa objednaný tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza v internetovom obchode alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa
 3. tovar zodpovedá uvedenej akosti alebo vyhotovenej dohodnutej vzorke alebo predlohe
 4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 5. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov Českej republiky
 1. Ak tovar nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčasti alebo na opravu, môže požadovať od predávajúceho primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť alebo opraviť, ako aj v prípade, ak predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo ak by zaistenie nápravy kupujúcemu spôsobovalo značné ťažkosti.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Ak sa vada prejaví v priebehu dvanáctich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
 4. Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

 5. Článok X. ods. 1. Obchodných podmienok sa neuplatňuje:
 1. pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá
 2. na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním
 3. pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru
 4. ak kupujúci neoznámil vadu tovaru včas
 5. pri používaní alebo údržbe tovaru nedodrží pokyny výrobcu
 1. Na účely uplatnenia práva z vadného plnenia musí spotrebiteľ o svojom uplatnení informovať predávajúceho, a to spoločnosť MESTRA HOUSE, s.r.o. so sídlom Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Mésto, IČO: 27103030, DIČ: CZ27103030, zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 96439, a to príslušným reklamačným listom, ktorý je na stiahnutie tu. Vyplnený list spolu s tovarom odošle spotrebiteľ na adresu predávajúceho bez zbytočného odkladu doporučenou zásielkou alebo takou formou, aby bolo možné preukázať jej odoslanie.

Článok XI.

Zľavy a zľavové kupóny

 1. Kupujúci môže do svojej objednávky zadávať kódy zo zakúpených darčekových poukazov alebo zľavové kódy poskytované prevádzkovateľom v súlade s ich pravidlami.
 2. Ak nie je predávajúcim výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kupóny:
 1. nie je možné uplatňovať opakovane
 2. nie je možné ich vzájomne kombinovať
 3. nemožno ich použiť na nákup ďalších poukazov
 4. nemožno ich uplatniť po termíne ich platnosti
 5. nemožno ich zameniť za hotovosť
 6. nemožno uplatniť na úhradu nákladov za dopravu tovaru
 1. Zľavové kódy nie je možné uplatňovať na tovar v zľave alebo vo výpredaji, ibaže predávajúci výslovne neuvedie inak.
 2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru, ktoré kupujúci zakúpil na základe svojho zľavového kódu alebo darčekového poukazu, má kupujúci nárok na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. V prípade, ak si kupujúci uplatnil pri kúpe tovaru zľavový kód, pri odstúpení od zmluvy alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru tento zľavový kód prepadá. V prípade darčekového poukazu ďalej vystaví predávajúci nový darčekový poukaz v zodpovedajúcej hodnote.
 3. Pokiaľ má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred uplynutím doby platnosti. Predávajúci neposkytuje hotovosť ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.
 4. Darčekový poukaz ani zľavový kód nie je možné zameniť za hotovosť. V prípade, ak si kupujúci prevezme tovar v nižšej hodnote, ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.
 5. V prípade, ak bude darčekový poukaz alebo zľavový kód uplatnený v rozpore s pravidlami predávajúceho na použitie predmetných darčekových poukazov a zľavových kódov, má predávajúci právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok XII.

Ochrana osobných údajov GDPR

Predávajúci, ako spracovateľ osobných údajov, je zároveň ich správcom a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúce ich zneužitiu, podľa nariadení EÚ 2016/676. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu alebo úplné odstránenie z internej databázy kontaktov spoločnosti MESTRA HOUSE, s.r.o., a to e-mailovou správou na e-mailovú adresu info@desirred.cz. Svoje osobné údaje môže kupujúci meniť na internetových stránkach internetového obchodu www.desirred.com v sekcii nastavení osobného účtu. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete v samostatne stojacej záložke GPPR.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Schváleným jazykom komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je český jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú prístupné tretím stranám | iným osobám.
 2. V prípade, že by niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo neúčinné, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.
 3. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.
 4. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že ich zmluvný vzťah sa riadi výhradne českým právom, s vylúčením všetkých kolíznych noriem. Týmto dojednaním však nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe svojho živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších právnych predpisov.
 6. Zmluvné strany dohodli, že na prerokovanie akýchkoľvek sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je daná právomoc súdom Českej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, predajca odporúča kupujúcemu na vyriešenie vzniknutej situácie využiť v prvom rade elektronickú adresu info@desirred.cz.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie.

Tým DESIRRED