Ženy
Muži
Děti
Beauty
Domov

Obchodní dům

Kontakty pro
kamennou prodejnu.


Následující informace jsou určeny pro zákazníky kamenné prodejny DESIRRED.
V případě, že potřebujete informace týkající se internetového obchodu nebo Vaší objednávky, využijte kontaktů nebo kontaktního formuláře ve záložce Kontakt.


OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí - sobota | 10:00 - 20:00
neděle a vybrané svátky | 10:00 - 20:00

Máte dotaz týkající se naší kamenné prodejny nebo zde uskutečněného nákupu?

Zákaznický servis


E-mail: store.desirred@mestrahouse.cz

 • Dámské oddělení: +420 221 015 053
 • Pánské a dětské oddělení: +420 221 015 033
 • Oddělení obuvi: +420 221 015 064

 • Věrnostní program.


  Věrnostní program DESIRRED je navázán na zákaznickou kartu, jejíž držitel po jejím předložení získá při každém nákupu nezlevněného zboží v obchodním domě DESIRRED okamžitou slevu ve výši -10%.

  Jako účastníci věrnostního programu DESIRRED budete mezi prvními informováni o tom, jaké novinky pro Vás, jako Vážené zákazníky, připravujeme a dále Vás budeme pravidelně informovat o připravovaných prodejních aktivitách, které budete moci prostřednictvím zákaznické karty, ihned proměnit ve výhodné nákupy v obchodním domě DESIRRED.

  PODMÍNKY PROGRAMU

  Bonusovou kartu můžete získat registrací na kterékoliv pokladně obchodního domu DESIRRED.
  Bonusová karta DESIRRED je nositelkou slevy -10% na každý nákup nezlevněného zboží v obchodním domě DESIRRED. Registrovaný zákazník, který je držitelem bonusové karty, je tak vždy při každém nákupu v obchodním domě ve finanční výhodě oproti neregistrovaným zákazníkům.
  Věrnostní program obchodního domu DESIRRED se nevztahuje na zboží parfumerie Douglas a kavárny Offbeat Donuts a neslučuje se s dalšími akcemi. Karta nemůže být využita na nákup v internetovém obchodě.

  Reklamační řád

  V případě, že se něco pokazí.
  Ačkoli jsou výrobky do našeho portfolia vybírány s velkým důrazem na kvalitu, někdy se může stát, že se něco pokazí. V případě, že se na zakoupeném výrobku vyskytne zjevná či skrytá vada, přineste nám jej bez odkladu spolu s prodejním dokladem zpět na kteroukoli pokladnu, kde bude okamžitě zahájeno reklamační řízení. Věříme, že při dobré vůli obou stran nalezneme společné řešení. Reklamační řád je na požádání k nahlédnutí na každé pokladně obchodního domu DESIRRED.

  REKLAMAČNÍ ŘÁD

  MESTRA HOUSE, s.r.o., Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Město IČ: 27103030

  Článek I.

  Úvodní ustanovení

  Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.
  Tento reklamační řád vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a ze zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění platném ke dni 1. 1. 2014.
  Prodávající neodpovídá za vady prodaného zboží (věci) v těchto případech:
 • Je-li vada na věci již v době jejího převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
 • Jde-li o zboží použité a vada na věci odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím;
 • Vznikla-li vada na věci opotřebením způsobeným jejím obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti věci, …);
 • Je-li vada na věci způsobena kupujícím, zejména vznikla-li nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením;
 • Vznikla-li vada na věci v důsledku vnější události (vis major) mimo vliv prodávajícího.

 • Článek I.

  Uplatnění reklamace

  Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, zejména v jeho provozovně v obchodním domě DESIRRED a dále i v kterékoliv jeho provozovně, byla-li jako jeho provozovna řádně zřízena, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání, budou-li se jednotlivé adresy v budoucnosti lišit. Reklamaci lze uplatnit pouze osobně v místě provozovny.
  Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu obchodního domu DESIRRED. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu prodávajícím určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu případně vydal, na účtence či v záručním listě, je-li taková určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

  Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě věci, a to buď:
 • předložením prodejního dokladu;
 • předložením potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění;
 • předložením záručního listu;
 • popř. jiným věrohodným způsobem.

 • Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla věci vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
  Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

  Článek III.

  Lhůta pro uplatnění práv

  Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U případného použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců; takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.
  Po uplynutí výše uvedené lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost věci, nad rámec jeho zákonných povinností.
  Kupující svá práva z vadného plnění uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží, resp. věci je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození věci, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví nebo věděl.
  Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, běh záruční lhůty se přerušuje a záruční lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění tak neběží po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující nemůže věc užívat.
  Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Běh lhůty skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného původního zboží.
  Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti věci, její údržbu, správnost a intenzitu užívání nebo případně dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

  Článek IV.

  Vyřízení reklamace

  Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
  Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o vyřízení reklamace. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.
  Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
  Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží

  Článek V.

  Jakost při převzetí

  Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 Občanského zákoníku, tedy zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li takové ujednání, potom má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží či/a na základě reklamy jimi prováděné, zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů České republiky.
  V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené.
  Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu takové součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při jeho převzetí.

  Článek VI.

  Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

  Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5.
  Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
  Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).
  Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

  Článek VII.

  Náklady reklamace a řešení sporů

  Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
  V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím mohou se obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR): V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát, oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

  Článek VIII.

  Smluvní záruka za jakost

  Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

  V Praze dne 1. 7. 2017


  Jak postupovat při reklamaci zboží?

  Reklamační řízení musí být zahájeno bez zbytečného odkladu po zjištění závady, nejpozději však do 24 měsíců od uzavření kupní smlouvy. K zahájení reklamačního řízení je nutno předložit originál nákupního dokladu (paragon), popř. záruční list a přesně uvést vadu zboží. Reklamující je povinen uvést na reklamační list své jméno, plnou korespondenční adresu, tel. číslo, popř. e-mailovou adresu.

  Vrácení zboží

  Nevhodně zvolená velikost, druh či účel zakoupeného zboží nejsou důvodem k zahájení reklamačního řízení. V tomto případě nabízíme pouze možnost výměny zakoupeného zboží, a to do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, dle dále uvedených podmínek.

  Možnost výměny zakoupeného zboží se nevztahuje na spodní prádlo a plavky.
  Nepoškozené, neporušené, nenošené či nepoužité zboží v kompletní sadě, opatřené původními etiketami a v původním obalu, je možné v našem obchodním domě do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy vyměnit za jiné zboží (s výjimkou uvedenou ve větě předchozí). Zákazník, uplatňující výměnu takového zboží, musí předložit doklad o nákupu zboží. Prodejní personál má právo výměnu zboží odmítnout, má-li podezření, že byla porušena některá z podmínek tohoto nadstandardního servisu.

  Naše značky

  Vše, co najdete v kamenné prodejně.
  Dámská móda

  Anna Virgili | Apricot | b.young | Bellinda | Betty Barclay | Beverly Hills Polo Club | Bikkembergs | Birelin | Blu Byblos | Bohemia Gloves | Brax | Broch Leather | Brugi | Bulaggi | Calvin Klein | Campione | Capodarte | Caprice | Carmela | Champion | Clarks | Collectif | Culture | Cybéle | DIM | DKNY | Dorina | Dumond | DUNE London | EA7 | Emporio Armani | Epica | Eterna | Fila | Fiorelli | Fonem | FRAAS | Frank Walder | FreeQuent | Gant | GAP | Gianni Conti | Guardian | Hispanitas | Högl | ICHI | IGI & Co | InWear | Josef Siebel | KAFFE | Kama | Keddo | Lacoste | LEE | Leo & Ugo | Lerros | Lipsy | Liu Jo | Lotus | Love Moschino | Luz da Lua | Maidenform | Marc & André | MASAI | Menbur | Mexx | Miss LuLu | Numoco | Olsen | Panache | Part Two | Pepe Jeans | Pepe Moll | Perlatto | Playtex | Pulz Jeans | Ralph Lauren | Reebok | Refresh | s.Oliver | Seidensticker | Tamaris | Tommy Hilfiger | Tom Tailor | Trussardi | U.S. Polo Assn. | Veltex | Versace 19.69 | Via Uno | Vuch | Wonderbra | Wrangler | XPOOOS | Xti

  Pánská móda

  Ara | Bellinda | Bikkembergs | Blend | Bobby Black | Bohemia Gloves | Brax | Bugatti | Calvin Klein | Casual Friday | Clarks | Collectif | Diesel | DIM | DUNE London | EA7 | Emporio Armani | Eterna | Fila | Fonem | Gant | GAP | Guardian | Lacoste | LEE | Lerros | Levis | Lindbergh | Lotus | Matinique | Mexx | Pepe Jeans | Pierre Cardin | Pioneer | Polo Ralph Lauren | PRE END | Reebok | Refresh | Tommy Hilfiger | U.S. Polo Assn. | Wrangler | XPOOOS | Xti

  Dětská móda

  Bellinda | BluKids | Brugi | DDstep | Disney | Groovy | JEFF | Peddy | Rebus | Waiko | Wedmond | Xti

  Beauty

  Abercrombie & Fitch | Adidas | Alexandre.J | Always | Anna Sui | Avene | Azzaro | B96| Barnängen | Bears with Benefits | Bi-Oil | Biacré | Bioderma | Biorepair | Boucheron | Bourjois | Bruano Banani | Bvlgari | Byphasse | Cacharel | Coach | Curaprox | David Beckham | Dermacol | Diesel | Dior | Discreet | Dolce & Gabbana | Dove | DS Laboratories | Eco Tools | Elseve | Esse | Estée Lauder | Eucerin | Exuma | Fa | Fila | Gabriela Sabatini | Garnier | Gillette | Giorgio Armani | Givenchy | Gliss | got2be | Gucci | Guess | HAAN | Head & Shoulders | Health & Beauty | Herbal Essences | Hermés | Hugo Boss | Chanel | Chanson | Chloé | Ischia | Jaguar | James Bond | JOOP | Karl Lagerfeld | Katy Perry | Kenzo | Kerastase | Korff | L'Oréal | L'Oréal Professionnel | La Florentina | La Roche-Posay | Labello | Lactovit | Max Factor | Maybelline | Mexx | Mixa | Moncler | Narciso Rodriguez | Nature Box | Naturella | Nippes | Nivea | Olaplex | Old Spice | Oral-B | Orlane | Oscar de la Renta | Pantene | Pret a Porter | Ralph Lauren | Real Techniques | Reebok | Rexaline | Rilastil | Rimmel | Rodial | Rochas | Sally Hansen | Sanctuary Spa | Sanytol | Sebamed | Secret | Schauma | Schwarzkopf | Schwarzkopf Professional | StriVectin | Syoss | Taft | Tampax | Treaclemoon | Vademecum | Valentino | Vichy | Wella | Wella Professionals | Yves Saint Laurent

  Péče o oděvy, obuv a kabelky

  Aby milované věci dlouho vydržely.
  Aby zakoupené výrobky zůstaly co nejdéle ve výborné kondici, je potřeba k nim přistupovat s péčí, která je doporučena samotným výrobcem. Prostřednictvím našeho zákaznického servisu Vám rádi s péčí o výrobky zakoupené v DESIRRED poradí náš vyškolený prodejní personál.

  Praní

 • Před praním zkontrolujte, zda jsou kapsy oděvu prázdné, odepněte odnímatelné části, zapněte knoflíky a ideálně perte otočené do rubu.
 • Vysoká teplota škodí každému materiálu, proto oděvy neperte na vyznačené maximum, pokud nejsou oděvy opravdu silně zašpiněné. U oděvů, které vyžadují ruční praní, dávejte pozor na teplotu vody. Měla by mít ideálně pokojovou teplotu. Látku pouze jemně mačkejte, nikdy netřete. Při ždímání prádlo pouze vymačkejte prsty, vysušte ručníkem nebo nechte volně vykapat, nikdy neždímejte kroucením. Pokud je dovoleno přidávat během praní bělící přípravek, používejte bělící přípravek pouze ve studené vodě a výrobek nechte namočen maximálně 1 hodinu.
 • Výrobek perte pouze s podobnými barevnými odstíny, a to především během několika prvních pracích cyklů. Některé barvy mohou pozvolna blednout. Vystavení přímému světelnému zdroji anebo silnému slunečnímu záření může způsobit změnu barvy.
 • Oděvy s podšívkou jako jsou saka, pláště a společenské šaty raději neperte, ale svěřte je do profesionální péče osvědčené čistírny. V případě, že si nejste jisti se způsobem ošetření nebo nevíte, jak zašpinění odstranit, neexperimentujte a svěřte oděv do profesionální péče.

 • Sušení

 • Pokud sušíte výrobky venku, dávejte pozor, aby především barevné výrobky nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření nebo velmi silnému větru. Také dlouhodobé vystavení přímému umělému světelnému zdroji může způsobit změnu barvy výrobku.
 • Oděvy z těžších materiálů nepřehýbejte, ale sušte na ramínku s rozšířenými konci, které poskytnou oporu pro ramenní část oděvu.
 • Pletené oblečení sušte nejprve rozprostřené na ručníku a pouze mírně vlhké pak dosušte na ramínku s rozšířenou ramenní částí.

 • Materiály vyžadující zvláštní péči

  Denim
  Denim je zcela jedinečný materiál. Oblečení má charakteristický vzhled daný bohatým štěpováním nití odlišné barvy a četnými kapsami a ozdobnými kovovými nýty. Často má záměrně odřený vzhled. Tohoto efektu se docílí jednak používáním barviv s nižší stálobarevností nebo též předepráním nových výrobků již v procesu výroby. Při této „předúpravě“ se dociluje nejen částečného vysrážení, ale i různého stupně „obnošenosti“, a to od mírné změny vzhledu až po záměrné narušení povrchu tkaniny se vznikem rozvláknění popř. prodření vazných bodů. Charakteristické pro denimové oblečení jsou také mírné tvarové deformace a pomačkání. U některých odstínů, zejména černých a tmavých, je nutno počítat s nižší stálobarevností, a to nejen při praní, ale i v průběhu nošení.

  Při ošetřování oděvu z denimového materiálu je třeba dodržovat následující zásady:
 • Výrobky před praním nenamáčejte.
 • Nepoužívejte prací prostředky s bělícími účinky, zejména prostředky uvolňující chlór.
 • Výrobky perte odděleně od ostatních textilií, popř. s druhy shodného charakteru a odstínu.
 • Před praním zapněte knoflíky či zdrhovadlo a obraťte výrobek do rubu.
 • Pokud symboly ošetřování na výrobku nestanovují jinak, nepřekračujte teplotu praní a máchání vyšší než 40 °C, u velmi tmavých odstínů do 30°C.

 • Peří
  V zájmu zachování optimálních vlastností oděvů s péřovou náplní je třeba dbát těchto zásad:
 • Oděvy perte v pračce s kapacitou prádla min. 5 kg.
 • Dodržujte teplotu lázně 30 °C (není-li uvedeno jinak).
 • Dodržujte dávkování pracího prostředku a nepoužívejte aviváž.
 • Odstřeďujte na mírné otáčky, abyste zabránili shluku peří.
 • Mokrý oděv nikdy neždímejte kroucením.
 • Před sušením v bubnové sušičce odstraňte díly oděvu, které by mohly být při tomto postupu sušení poškozeny, např. kapuci s lemováním ze syntetické kožešiny apod..
 • Oděv sušte vždy v bubnové sušičce s vloženými 3 tenisovými míčky, které pomohou načechrání peří.
 • Sušení by mělo trvat minimálně 3 hodiny.
 • Každých 30 minut výrobek vyndejte a protřepejte, aby se zabránilo tvoření chuchvalců z peří.
 • Mokrý oděv nesušte zavěšený na ramínku.
 • Výrobek lze chemicky čistit v průmyslové čistírně, pokud je to na etiketě vyznačeno příslušným symbolem pro chemické čištění.

 • Kašmír
  Kašmír je velmi jemná příze získaná ze srsti kašmírské kozy. Pro zachování svých vlastností a dlouhou životnost výrobků vám doporučujeme kašmírové výrobky prát ručně na maximální teplotu 30 °C nebo chemicky čistit.
 • Při ošetřování vlněných a kašmírových výrobků dbejte zvýšené opatrnosti, a to především na teplotu prací lázně, při teplotě nad 30 °C se materiál sráží!.
 • Zabraňte nevhodnému mechanickému namáhání a vyvarujte se rozdílu teplot vody a okolí. Prudké výkyvy teploty (např. lázně) mohou taktéž způsobovat nežádoucí srážení výrobku.
 • Výrobek perte otočený do rubu a pouze prostředkem určeným na vlněné výrobky.
 • Neperte déle než 5 minut!.
 • Máchejte velmi opatrně, vysušte vymačkáním prsty.
 • Sušte rozprostřené na ručníku, popřípadě pouze mírně vlhké oděvy lze dosušit na ramínku s rozšířenou ramenní částí.

 • Kůže
  Před ošetřováním koženého oděvu si pečlivě prohlédněte informace na štítku uvnitř oděvů. Většinu kožených výrobků nelze prát ani ošetřovat běžným chemickým čištěním, ale vyžadují ošetření ve specializovaných čistírnách. Pokud to povrchová úprava dovoluje, výrobek před každou sezónou impregnujte pomocí impregnačních sprejů. Tuto impregnaci zopakujte také po každém čištění. Výrazně tak snížíte špinivost výrobku a prodloužíte tak jeho životnost.

  OBUV

  Aby zakoupená obuv, zejména je-li kožená a další výrobky kožené galanterie, jako jsou kabelky, cestovní zavazadla nebo peněženky, zůstaly co nejdéle ve výborné kondici, je potřeba k nim přistupovat s péčí, která je doporučena samotným výrobcem. Prostřednictvím našeho zákaznického servisu Vám rádi s péčí o kožené výrobky zakoupené v DESIRRED poradí náš vyškolený prodejní personál.

  Každý kožený výrobek pochází z jiné dílny a je vyroben z jiných, často kombinovaných materiálů. Proto je nutné, věnovat pozornost péči o každý výrobek a dbát všeobecných doporučení výrobce, protože jedině tak výrobek ochráníme před vnějšími vlivy.

  Péče o obuv

  Pro zajištění dlouhé životnosti vaší obuvi je třeba se řídit následujícími pokyny:
 • Obuv používejte způsobem a v prostředí odpovídajícímu jejímu účelu.
 • Usňová i textilní obuv s konfekčním šitím není vodotěsná. Odolnost proti promočení lze zvýšit použitím vhodných impregnačních přípravků na obuv. Usňová obuv a obuv z broušených usní není neomezeně odolná proti vlhkosti, vhodnou impregnací pouze zvyšujeme její odolnost proti vodě.
 • Promáčená obuv se nesmí sušit v kontaktu, ani v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů.
 • Obuv, která je vybavena membránou, která zabraňuje pronikání vlhkosti dovnitř obuvi, může být ošetřována pouze k tomu určenými speciálními prostředky.
 • Vezměte v úvahu, že každodenním nošením obuvi přiměřeně klesá její životnost.
 • Žádnou obuv zásadně nelze prát v pračce.

 • Péče o kabelky a peněženky

  Během péče o kabelky je třeba zejména myslet na zachování původní barvy a tvaru. Proto dodržujte následující zásady:
 • Mokrý výrobek z kůže nebo z kožešin je nutné sušit volně zavěšený na ramínku ideálně při pokojové teplotě. Výrobek nikdy nesušte na slunci, nebo při tepelném zdroji. Mokré skvrny nechte volně usušit.
 • K odstranění nečistot nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla ani ředidla. V případě, že se na kabelce vyskytnou skvrny od pera, odstraňte je vatovou tyčinkou namočenou ve směsi alkohol-voda poměrem 1:1.
 • Čerstvé mastné skvrny odstraníme nejlépe, když kabelku posypeme magnéziem nebo křídovým prachem a necháme 24 hodin působit.
 • Chraňte kabelku před přímým dlouhodobým vystavením světlu, může tak utrpět její barva.
 • V případě, že kabelku potřebujete odložit na delší dobu, vyplňte její vnitřní prostor papírem, abyste zachovali její tvar a uložte ji do vzdušného textilního nebo papírového obalu. Pamatujte na to, že kabelky vyžadují při uložení dostatečný prostor.

 • Materiály

  Přírodní useň
  Useň je nejčastěji používaný, přírodní materiál s ideálními vlastnostmi pro výrobu galanterních výrobků. Useň je prodyšná, měkká, má velmi dobré absorpční vlastnosti. Je charakteristická svou proměnlivou lícovou kresbou, která potvrzuje její přírodní původ a odlišuje ji tak i vzhledem od syntetických materiálů. Useň se užíváním roztahuje a na jejím povrchu se během používání vytvářejí záhyby a vrásky.

  Přírodní useň není neomezeně odolná působení vlhkosti, jako jsou klimatické vlivy či nadměrné pocení. Důležitá je impregnace a to ještě před prvním nošením či použitím. To zamezí pronikání nečistot a mastnot do struktury usně, díky tomu se snáze čistí a její vzhled je dlouhodobě zachován.

  Usňové výrobky skladujte v textilních nebo papírových obalech, nikdy ne v plastikových pytlích.

  Useň časem ztrácí pružnost a vláčnost, její povrch se stává křehkým a může dojít k popraskání a znehodnocení výrobku. Useň je proto nutné čas od času „vyživit. Při jejím ošetřování je nutné použít výrobky, které jsou pro daný druh usně vhodné. Pokud si nejste jisti správným postupem, neexperimentujte a optimální postup údržby nebo čištění raději konzultujte v obchodě s koženou galanterií nebo specializované čistírně.

  Několik základních druhů usní a jejich údržba:
 • Hladká useň se vyznačuje strukturovaným povrchem s malými póry. Pro běžné čištění a výživu hladkých usní se v poslední době těší oblibě speciální pěna ve spreji.
 • Laková useň má hladký, lesklý povrch, kterého je docíleno lakovou úpravou usně. Tento materiál je neobyčejně choulostivý na mechanické vlivy, promáčení a mráz, nejnižší možná teplota použitelnosti je -2 °C. Nečistoty z povrchu usně odstraňujte jemným vlhkým hadříkem, poté povrch ošetřete krémem či sprejem na lakové usně.
 • Povrstvená useň má k povrchu nanesenou či připojenou vrstvu fólie nebo plastu. Má podobné vlastnosti jako laková useň. Tento materiál otřete vlhkým hadříkem a utřete do sucha nebo používejte prostředky určené k ošetření syntetických materiálů.
 • Nubuk neboli velur je useň broušená po líci|nubuk nebo po rubu|velur. Výrobky z těchto materiálů ošetřujte pryžovým kartáčkem a přípravky, které jsou určeny pro vlasové usně. Tyto přípravky oživují barvu a mohou být barevné nebo bezbarvé. Důležité je ošetření vlasových usní vhodnou impregnací, zvyšující odolnost proti vodě. Tyto vlasové usně nekrémujte.

 • Ostatní materiály
 • Textil ošetřujte za sucha kartáčováním a čistícími spreji na textil, které galanterní výrobky impregnují, oživí barvy a zamezí ušpinění.
 • Syntetické materiály, jako plasty, koženky nebo polyestery, vzhledem často připomínají useň, ale jejich vlastností nedosahují kvality přírodních usní, neboť mají omezenou prodyšnost. Jsou velmi náchylné k mechanickému poškození. Omývejte je vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a utřete do sucha.
 • Proutěné a lýkové výrobky jsou velmi citlivé na vlhko. Výrobky z těchto materiálů ošetřujte pryžovým kartáčkem.
 • Kožešinové výrobky nežehlete, opravy a čištění svěřte odborníkům, chraňte je před oděrem a zamaštěním. Provlhlé výrobky vykartáčujte po srsti a zvolna sušte v pokojové teplotě, chraňte před prachem a sluncem. NIKDY neskladujte kožešinové výrobky v plastikových pytlích, kožešinové pláště zavěšujte na tvarovaná ramínka a zapínejte, v letním období často větrejte.