Ženy
Muži
Děti
Beauty
Domov

Obchodní podmínky

To nejdůležitější ze Všeobecných obchodních podmínek:

 1. Spodní prádlo, plavky a kosmetické zboží zakoupené v našem internetovém obchodu není z hygienických důvodů možné vracet.
 2. Finanční prostředky za vrácené zboží Vám budou připsány na Váš bankovní účet do 14 dnů od řádného vrácení zakoupeného zboží, a to na ten účet, ze kterého byla objednávka uhrazena.
 3. Reklamace zakoupeného zboží vyřizujeme do zákonem stanovené lhůty 30 dnů od řádného zahájení reklamačního řízení.
 4. Reklamace zboží automaticky neznamená výměnu reklamovaného zboží za zboží nové. V případě odstranitelné vady může být reklamované zboží opraveno.
 5. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za účelem koupě zboží v našem internetovém obchodu, budou zpracovány v souladu s platnou legislativou České republiky a zásadami zohledňujícími GDPR.

Článek I.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.desirred.com. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své závazné objednávky. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.desirred.com je společnost MESTRA HOUSE, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 27103030, DIČ: CZ27103030, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96439. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.


Článek II.

Vymezení pojmů

 1. Provozovatel | Prodávající: společnost MESTRA HOUSE, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 27103030, DIČ: CZ27103030, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96439, bankovní spojení, Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 8524562/0800.
 2. Spotřebitelská smlouva: je kupní smlouva, smlouva o dílo nebo jiná smlouva podle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel nebo kupující a na druhé straně prodávající.
 3. Kupující: je každý návštěvník internetového obchodu bez ohledu na to, zda jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel.
 4. Spotřebitel: je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Podnikatel: je osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 6. Objednávka: k závazné objednávce dochází v okamžiku, kdy kupující stiskne tlačítko „dokončit objednávku“ v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Samotné potvrzení objednávky prodávajícím je však chápáno jako pouhá akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 7. Storno objednávky: jedná se o jednostranný akt kdy kupující nebo prodávající může odstoupit od akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy. Storno objednávky lze uplatnit pouze do okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 8. Uzavření kupní smlouvy: k uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku odeslání zboží ze strany prodávajícího na stranu kupujícího.

Článek III.

Uzavření kupní smlouvy

Za první vědomí předpoklad k uzavření kupní smlouvy se považuje řádně vyplněná a odeslaná objednávka, kterou provede kupující prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách internetového obchodu www.desirred.com. Odeslaná objednávka kupujícím je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Za akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy nebo za uzavřenou kupní smlouvu se nepovažuje telefonická komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.

Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení objednávky, a to ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, prostřednictvím E-mailové zprávy na E-mailovou adresu, kterou mu za tímto účelem sdělí kupující v objednávkovém formuláři internetového obchodu nebo při své registraci. Samotné potvrzení objednávky prodávajícím je chápáno jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za uzavření kupní smlouvy se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu.

Kupující má právo zrušit závaznou objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, a to bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zahájení zpracovávání příslušné objednávky ze strany prodávajícího.

Článek IV.

Odstoupení spotřebitele a podnikatele od kupní smlouvy

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. § 1892 odstavec 1 Občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. Po uplynutí této doby toto právo spotřebiteli zaniká. Právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží se nevztahuje na zboží z kategorie kosmetika.

 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího, a to společnost MESTRA HOUSE, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 27103030, DIČ: CZ27103030, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96439, a to buď:

 2. A/ Příslušným formulářem, který je ke stažení zde, vyplněný formulář spolu se zbožím odešle spotřebitel prostřednictvím Zásilkovny za zvýhodněnou cenu 49 Kč a tato cena bude zákazníkova odečtena od celkové hodnoty vráceného zboží, tedy zákazníkovi budou vráceny finanční prostředky ponížené o částku 49 Kč;

  B/ Příslušným formulářem, který je ke stažení zde, vyplněný formulář spolu se zbožím odešle spotřebitel na adresu prodávajícího bez zbytečného odkladu libovolným přepravcem, a to doporučenou zásilkou nebo takovou formou, aby bylo možno prokázat její odeslání;

  C/ Osobně na výdejním místě v obchodním domě DESIRRED na adrese Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Město.

 3. Při odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel právo na vrácení finančních prostředků, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy prodávající převzal oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že mu nebudou vráceny finanční prostředky, které vložil do nákladů spojených s dodáním objednaného zboží či dalších nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu vrácení objednaného zboží, jestliže vrací pouze část objednaného zboží. V případě, že spotřebitel vrací kompletní obsah své objednávky, budou mu vráceny finanční prostředky vynaložené na dodání objednaného zboží pouze v takové výši, která odpovídá nejnižší ceně nabízené dopravy. Finanční prostředky vrátí prodávající kupujícímu takovým způsobem, jakým objednávku platil, nedohodly-li se obě strany písemně jinak.
 4. Finanční prostředky vrátí prodávající spotřebiteli až po fyzickém obdržení vráceného zboží, a to za předpokladu, že zboží nevykazuje žádné známky užívání, poškození a je vráceno zpět včetně veškerého příslušenství. Spotřebitel musí zakoupené zboží odeslat nebo osobně předat zpět prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne zakoupení zboží, přičemž spotřebitel ponese veškeré přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 5. Za odstoupení od smlouvy se též považuje nepřevzetí zásilky od přepravce nebo nevyzvednutí zásilky na odběrném místě přepravce ve lhůtě stanovené přepravními podmínkami daného přepravce. Nedoručená/nevyzvednutá zásilka bude vrácena zpět na adresu prodávajícího a bude za toto vrácení kupujícímu účtován poplatek ve výši 49 Kč, který bude odečten z celkové částky vráceného zboží, tedy zákazníkovi budou vráceny finanční prostředky ponížené o částku 49 Kč.
 6. V případě, že nebude dodržena 14denní lhůta pro vrácení zboží, tedy zboží bude vráceno zpět 15. den od jeho převzetí nebo později, vyhrazuje si prodávající právo toto zboží nepřijmout zpět a zároveň stanovit způsob, jakým bude kupujícímu vráceno nazpět. Prodávající si může nárokovat úhradu nákladů spojených s dopravou zboží zpět ke kupujícímu. V případě, že si kupující toto zboží nepřevezme zpět a zboží bude vráceno z důvodu nepřevzetí opět prodávajícímu, uskladní prodávající toto zboží na adrese své provozovny, kde bude skladováno k vyzvednutí po dobu 60 kalendářních dnů. Po uplynutí této doby bude zboží odepsáno ze skladového hospodářství a bude zlikvidováno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy:

 1. pokud objednané zboží již užíval
 2. pokud objednané zboží poškodil
 3. pokud objednané zboží částečně spotřeboval
 4. pokud je objednané zboží již v neúplném stavu
 5. pokud se jedná o spodní prádlo, body nebo plavky
 6. pokud se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze
 7. pokud se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal
 8. pokud se jedná o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele
 9. pokud se jedná o zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

Pokud prodávající na vráceném zboží shledá jakoukoliv z uvedených závad nebo zboží nebude mít všechny originální štítky, visačky nebo cenovky, má plné právo uplatnit po spotřebiteli přiměřenou náhradu škody.

Podnikatel, který je osobou, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

Článek V.

Náklady na dopravu, poštovné, balné

Náklady na dopravu, poštovné a balné, které kupující zvolil v objednávkovém formuláři v internetovém obchodu se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází v záložce Doprava a platba.

Článek VI.

Doprava, doručení a převzetí zboží

 1. Kupující nabývá vlastnického práva k zakoupenému zboží jeho fyzickým převzetím. Okamžikem fyzického převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
 2. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o prodávajícím.
 3. Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost přepravních obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení přepravního obalu zboží svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřebírat a vyplnit záznam o poškození zásilky. Výslovně zde uvádíme, že podpisem dodacího listu při přebírání zboží kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 4. Prodávající neručí za poškození objednaného zboží, které vzniklo při jeho přepravě.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Článek VIII.

Dodací lhůta

Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu, a to s ohledem na stanovená pravidla jím zvolené formy úhrady za objednané zboží, viz článek IX. Obchodních podmínek, nejpozději však do 30 dnů od obdržení závazné objednávky.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zpoždění doručení objednaného zboží kupujícímu, které je způsobené přepravcem nebo za důsledky jiného zpoždění, které není schopen sám ovlivnit.

Článek IX.

Platební podmínky

V souladu s platnou legislativou České republiky, může kupující uplatnit tyto platební podmínky:

 1. Bankovní příkaz: po obdržení závazné objednávky, která byla založena prostřednictvím objednávkového formuláře (návrh na uzavření kupní smlouvy), zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny včetně platebních údajů jako jsou číslo účtu a variabilní symbol platby. Kupující na základě zadaných údajů provede platbu bankovním převodem ve prospěch prodávajícího, a to před odesláním objednaného zboží. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu kupní ceny. Kupující v tomto případě úhrady za zboží bere na vědomí, že dokud nebude záloha kupní ceny připsána na bankovním účtu prodávajícího, objednané zboží nebude kupujícímu odesláno, případně předáno. Záloha kupní ceny musí být na účet prodávajícího připsána nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni vytvoření objednávky. V případě, že tak nebude učiněno, může být objednávka ze strany prodávajícího stornována.
 2. Online bankovní převod: po závazném vytvoření objednávky je kupující automaticky přesměrován do svého internetového bankovnictví. Zde je umístěn již předvyplněný formulář obsahující číslo bankovního účtu prodávajícího, celkovou částku k úhradě a variabilní symbol. Pokud je platební transakce autorizována, platba za zboží probíhá okamžitě.
 3. Platební kartou online: po závazném vytvoření objednávky je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu společnosti Global Payments, kde zadá potřebné údaje k provedení platby za objednané zboží. Pokud je platební transakce autorizována, platba za zboží probíhá okamžitě.

Všechny ceny za zboží, dopravu a doprovodné služby jsou uvedené s DPH.

Podle zákona o evidenci tržeb (EET) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Článek X.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zákonem č. 89/2012 Sb. ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že při převzetí objednaného zboží nemá zboží žádné vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době převzetí zboží:
 1. má objednané zboží takové vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly
 2. se objednané zboží hodí k účelu, které pro její použití prodávající uvádí v internetovém obchodu nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 3. zboží odpovídá uvedené jakosti nebo provedenému smluvenému vzorku nebo předloze
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. vyhovuje požadavkům právních předpisů České republiky
 1. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 2. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat po prodávajícím přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24. měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 5. Článek X. odst. 1. Obchodních podmínek se nepoužije:
 1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
 3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží
 4. neoznámil-li kupující vadu zboží včas
 5. při užívání nebo údržbě zboží nedodrží pokyny výrobce
 1. Pro účely uplatnění práva z vadného plnění musí spotřebitel o svém uplatnění informovat prodávajícího, a to společnost MESTRA HOUSE, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 27103030, DIČ: CZ27103030, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96439, a to příslušným reklamačním listem, který je ke stažení zde. Vyplněný list spolu se zbožím odešle spotřebitel na adresu prodávajícího bez zbytečného odkladu doporučenou zásilkou nebo takovou formou, aby bylo možno prokázat její odeslání nebo předá osobně v provozovně prodávajícího.
 2. Prodávající vyrozumí o rozhodnutí o výsledku reklamace kupujícího písemně, a to prostřednictvím e-mailové adresy, která byla uvedena v objednávce, ze které reklamované zboží pochází. Uplatnil-li kupující reklamaci osobně, je povinen si zboží vyzvednout v místě provozovny prodávajícího, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí o výsledku reklamace. Po uplynutí 30 dnů je kupující povinen uhradit skladné ve výši 100,- Kč týdně, splatné měsíčně zpětně.
 3. V případě uplatnění reklamace distančním způsobem, tedy jakýmkoliv jiným způsobem nežli osobně na adrese kamenné prodejny a současně v případě zamítnutí reklamace, odešle prodávající reklamované zboží zpět na adresu kupujícího, přičemž bude použita totožná doručovací adresa a totožný způsob dopravy jako je uvedeno v objednávce, ze které reklamované zboží pochází. Kupující je povinen zaslané zboží převzít. V případě, že zboží nepřevezme a toto zboží bude přepravcem vráceno zpět na adresu prodávajícího, bude zboží uskladněno v místě provozovny prodávajícího. Kupující je následně povinen si toto zboží vyzvednout ve lhůtě 30 kalendářních dnů v místě provozovny prodávajícího a nebo uhradit prodávajícímu náklady na dopravu, aby mu bylo zboží opakovaně zasláno.

Článek XI.

Slevy a slevové kupony

 1. Kupující může do své objednávky zadávat kódy ze zakoupených dárkových poukazů nebo slevové kódy poskytnuté provozovatelem v souladu s jejich pravidly.
 2. Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kupony:
 1. není možné uplatňovat opakovaně
 2. nelze je vzájemně kombinovat
 3. nelze je použít na nákup dalších poukazů
 4. nelze je uplatnit po termínu jejich platnosti
 5. nelze je směnit za hotovost
 6. nelze uplatnit na hrazení nákladů za dopravu zboží
 1. Slevové kódy není možné uplatňovat na zboží ve slevě nebo ve výprodeji, ledaže prodávající výslovně neuvede jinak.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží, které kupující zakoupil na základě svého slevového kódu nebo dárkového poukazu, má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. V případě, že kupující uplatnil při koupi zboží slevový kód, při odstoupení od smlouvy nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží tento slevový kód propadá. V případě dárkového poukazu dále vystaví prodávající nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě.
 3. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před uplynutím doby platnosti. Prodávající neposkytuje hotovost ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 4. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze směnit za hotovost. V případě, že kupující odebere zboží v nižší hodnotě, než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 5. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího pro užití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

Článek XII.

Ochrana osobních údajů GDPR

Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití, podle nařízení EU 2016/676. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu nebo úplné odstranění z interní databáze kontaktů společnosti MESTRA HOUSE, s.r.o., a to E-mailovou zprávou na E-mailovou adresu info@desirred.cz. Své osobní údaje může kupující měnit na internetových stránkách internetového obchodu www.desirred.com v sekci nastavení osobního účtu. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete v samostatně stojící záložce GPPR.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Uznaným jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné třetím stranám | jiným osobám.
 2. V případě, že by některé z ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, tato skutečnost nezpůsobuje neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
 3. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
 4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že jejich smluvní vztah se řídí výhradně českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto ujednáním však nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě svého živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.
 6. Smluvní strany dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi prodávajícím a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodejce doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace využít v prvé řadě elektronické adresy info@desirred.cz.

 

Přejeme Vám příjemné nakupování.

Tým DESIRRED